Договор Оферты

Публічна оферта та публічний договір щодо надання посередницьких

послуг по доставці товару з сервису https://fastway.com.ua.

     

     Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх користувачів (Замовників). У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, реєстрація на web-сайті https://fastway.com.ua є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту.

     Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугою і мають можливість одержання послуги.

 

     Сервіс https://fastway.com.ua,  який діє на підставі Статуту (далі – Виконавець) з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Замовнику), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

     

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

     1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання посередницьких послуг щодо доставки товару на умовах, що викладені у даному Договорі.
     1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.
     1.3. Виконавець – сервіс https://fastway.com.ua, який діє на підставі Статуту та надає послуги визначені даним Договором.
     1.4. Замовник – фізична та/або юридична особа, користувач сервісу, яка зареєструвалась у встановлений на сервісі https://fastway.com.ua спосіб, якій Виконавець надає послуги у відповідності до умов даного Договору.
     1.5. Послуга – це надання Виконавцем Замовнику послуги, які прямо чи опосередковано пов’язані з організацією переміщення товару, який належить Замовнику.
     1.6. Вартість послуг (тариф) – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певного об’єму послуг для Замовника
     1.7. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
     1.8. Суб’єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.
     1.9. Згода суб’єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Реєстрація на сервісі https://fastway.com.ua передбачає надання згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку. 

     

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
     2.1. На підставі та умовах визначених даним Договором Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає посередницькі послуги з організації перевезень товару Замовника.
     2.2. Послуга надається на платній основі згідно розділу “Тарифи” сайту https://fastway.com.ua.com.
     2.3. Термін дії умов даного Договору не обмежений. Будь-яка із Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.
     2.4. Всі зміни й доповнення до даного Договору опубліковуються на сайті https://fastway.com.ua.com.
     2.5. Всі умови даного Договору є обов’язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не згодний з умовами даного Договору, він не вправі користуватися послугами.
     2.6. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір або з новими тарифами на Послугу Замовник повинен припинити користування пслугами Виконавця.
     2.7. Замовник — суб’єкт персональних даних, який пройшовши реєстрацію на сервісі, надає згоду на обробку його персональних даних в базі персональних даних Виконавця.

 

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
     3.1. Надання послуг починається після проходження Замовником реєстрації на сайті шляхом акцепту (прийняття) умов даного Договору, без його письмового підписання Сторонами. Діючий Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно, Замовник, який зареєструвався на сайті вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що погоджується з усіма його умовами.
     3.2. Послуги за даним Договором надаються Замовнику на платній основі.

     

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН
     4.1. Виконавець зобов’язується:
          4.1.1. Надавати Замовнику посередницькі послуги відповідно до сплаченого об’єму послуг по доставці товару Замовнику.
     4.2. Виконавець має право:
          4.2.1. У випадку нездійснення оплати таких послуг ,не надавати йому об’єм послуг щодо доставки товару Замовнику.
          4.2.2. Змінювати порядок надання послуг та їх вартість без переукладання даного Договору, опублікувавши зміни на сайті https://fastway.com.ua, за 5 календарних днів до їх впровадження.

     4.3. Замовник зобов’язується:
          4.3.1. При користуванні послугами вчасно оплачувати послуги Виконавця в обсязі, порядку і терміни передбачені даним Договором.
          4.3.2. Дотримуватися умов даного Договору.
          4.3.3. Ознайомитись з Договором, умовами надання обраних послуг, дотримуватись та виконувати їх вимоги.
          4.3.4. Тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни, паролі).

     4.4. Замовник має право:
          4.4.1. Отримувати інформацію про послуги, тарифи.
          4.4.2. Отримати свій товар.

     

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
     5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно з даним Договором та чинним законодавством України.

     

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ОПЛАТИ
     6.1. Замовник здійснює оплату Послуги за тарифами, які встановлюються Виконавцем в на сайті https://fastway.com.ua. Виконавець залишає за собою право змінювати встановлені тарифи у разі змінення ринкових умов або за інших суттєвих обставин. Замовник на свій розсуд обирає тариф, із передбачених діючих, відповідно до якого він буде здійснювати оплату Послуги.
     6.2. Оплата здійснюється по факту надання Виконавцем послуг. В разі не здійснення оплати у вказаний термін Виконавець призупиняє надання послуг.

     

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
     7.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, бойові дії, дії третіх осіб, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.
     7.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставини непереборної сили Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє про таке припинення іншу сторону протягом 5 днів з моменту закінчення дії обставини непереборної сили або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставини непереборної сили.

     

8. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
     8.1. Усі спори, що виникають за даним Договором або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
     8.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

     

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
     9.1. Даний Договір набирає чинність для Сторін з моменту реєстрації Замовника на сайті, вважається укладеним на невизначений строк і діє до припинення його однією зі Сторін або обома Сторонами.

     

10. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ >>